สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

 

 
 

รหัส : 1 01 039
ชื่อ-สกุล : นายมนัส มะลิวงษ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 2699

 

รหัส : 1 01 052
ชื่อ-สกุล : นางดอกอ้อ มะลิวงษ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 2646

     
 
 

รหัส : -108/2552
ชื่อ-สกุล : นายบุญนำ แป้งหอม
ภาษาอังกฤษ : BOONNUM PAENGHOM
ตำแหน่ง : ช่างไม้
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : -
ชื่อ-สกุล : นางประนด พันธ์จบสิงห์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานเกษตรพื้นฐาน
เบอร์โทรภายใน : -

     
 
 

รหัส : 1 01 011
ชื่อ-สกุล : นายศาสตราวุฒิ ประกอบศรี
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน : 2699

 

รหัส : -
ชื่อ-สกุล : นายอดิสรณ์ ชอุ่ม
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : 2455
ชื่อ-สกุล : นายอลงกต โขมพัฒน์
ภาษาอังกฤษ : Mr.
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2648

 

รหัส : -
ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ ชาวบ้านใหม่
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน : 2699

     
 
 

รหัส : 2 01 008
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย เขมา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : 2 01 007
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย เขมา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างประปา
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : -
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ ผุดผ่อง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน : -

 

รหัส : 1 01 016
ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ แสนสนิท
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : 2 01 009
ชื่อ-สกุล : นายเครือ วิลาทอง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : คนงาน
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : พ.342
ชื่อ-สกุล : นายชัชวาลย์ ดีจริง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : วิศวกร
เบอร์โทรภายใน : 2548

     
 
 

รหัส : 2 01 001
ชื่อ-สกุล : นายชินวัตร อังคะพนมไพร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : 2 01 013
ชื่อ-สกุล : นายพงศ์นรินทร์ มะโนวรณ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : 683/2556
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสนันท์ เลื่อนราม
ภาษาอังกฤษ : Napatsanan Lueanram
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : -
ชื่อ-สกุล : นายอนุรักษ์ ลิ้มประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน : 2699

     
 
 

รหัส : 1 01 042
ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์ หลักทองคำ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : 1 01 041
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพล บ่อพิมาย
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : 2 01 011
ชื่อ-สกุล : นายจำลอง เข็มเงิน
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส : 2 01 012
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวรรธน์ ผลประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2647

     
 
 

รหัส : 2 01 015
ชื่อ-สกุล : นายสันติกร มโหฬาร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 1 01 038
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ สิ่วไธสง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน : 2646

     
 
 

รหัส : 1 01 060
ชื่อ-สกุล : นายวัชระ ดวงรัตน์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 052
ชื่อ-สกุล : นายไกรวัลย์ ชัยเนตร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 050
ชื่อ-สกุล : นายทองใบ บัณฑิตตา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 051
ชื่อ-สกุล : นายถวิล นึกชอบ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 053
ชื่อ-สกุล : นายมานัส ดีเลิศ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 060
ชื่อ-สกุล : นายแผน ศรีใส
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 054
ชื่อ-สกุล : นายบุญมี ปากบุตร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 056
ชื่อ-สกุล : นายวิชัย คำแพง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 063
ชื่อ-สกุล : นายธนากร ดอนประดู่
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 064
ชื่อ-สกุล : นายไพบูรณ์ ผิวเหลือง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 002
ชื่อ-สกุล : นายอำพล วัฒนศรี
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : คนงาน
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 509/2555
ชื่อ-สกุล : นายเสร็จการ สวัสดิ์รัมย์
ภาษาอังกฤษ : Mr.SETKARN SAWATRUM
ตำแหน่ง : วิศวกร
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 066
ชื่อ-สกุล : นายนริศร์ อนุกูล
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 065
ชื่อ-สกุล : นายสมโภชน์ สีทับทิม
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 049
ชื่อ-สกุล : นายอรรถ วรศิลป์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 017
ชื่อ-สกุล : นายรัชชาพงษ์ มะลิทอง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน : 2646

     
 
 

รหัส : 2 01 055
ชื่อ-สกุล : นายโสธร อ่อนชะเวียง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 067
ชื่อ-สกุล : นายพรพิพัฒน์ โขมพัฒน์
ภาษาอังกฤษ : Mr.PORNPIPATH KHOMMAPATH
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 058
ชื่อ-สกุล : สิบเอกโอภาส ทับเทศ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 071
ชื่อ-สกุล : นายเศกสรร เสร็จกิจ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 004
ชื่อ-สกุล : นายสุทัศ เทพแก้ว
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน : 2647

 

รหัส :
ชื่อ-สกุล : นายสุรพล สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ : Mr.
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 057
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ ตะมะรวย
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 036
ชื่อ-สกุล : นายพันตรี สีทับทิม
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 004
ชื่อ-สกุล : นายประมาณ ฮ่วมกี่
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 047
ชื่อ-สกุล : นายประภาส หล้าคำภา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 1 01 066
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัดชา ศาสตร์เปล่งแสง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน :