สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รหัส : 2760 ชื่อ-สกุล : สิริพรรณ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เบอร์โทรภายใน : 2661
 

 
 

รหัส : 1 01 040
ชื่อ-สกุล : นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์
ภาษาอังกฤษ : oasblk
ตำแหน่ง : ผู้จัดการหอพัก
เบอร์โทรภายใน : 2662

 

รหัส : 1 01 001
ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา ทองเกลี้ยง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน : 2664

     
 
 

รหัส : 1 01 048
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา นนท์อาษา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 1 01 021
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิชัย ยินดี
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน : 2662

     
 
 

รหัส : 1 01 031
ชื่อ-สกุล : นายพิเชฐ ภู่ทอง
ภาษาอังกฤษ : Mr.Phichet Pootong
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 2643

 

รหัส : 1 01 019
ชื่อ-สกุล : นางวรินทร์ทิพย์ คำมุลศรี
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรภายใน : 2663

     
 
 

รหัส : 1 01 058
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิวิดา งามเสด็จ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 1 01 045
ชื่อ-สกุล : นางสาวปุญชรัศมิ์ เยาวพันธ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคารพลศึกษา
เบอร์โทรภายใน : 2615

     
 
 

รหัส : 2 01 018
ชื่อ-สกุล : นางสุบิน สีกัลยา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 020
ชื่อ-สกุล : นางอุ่นเรือน มารศรี
ภาษาอังกฤษ : AUNRUEAN MARASEE
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 021
ชื่อ-สกุล : นางม้วย อิ้งทม
ภาษาอังกฤษ : Mrs.
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 023
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา แสนสนุก
ภาษาอังกฤษ : Latda Saensanuk
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 024
ชื่อ-สกุล : นางอำพร เมาะเซาะ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 026
ชื่อ-สกุล : นางสุรัดดา ขุนทุม
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 027
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร โพธิชัย
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 028
ชื่อ-สกุล : นายทศพล โมรา
ภาษาอังกฤษ : Mr.Tossapon Mora
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 030
ชื่อ-สกุล : นายพนมพร พิมพิค่อ
ภาษาอังกฤษ : Phanomporn Phimphikhor
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 033
ชื่อ-สกุล : นายคนองศักดิ์ ประเสริฐรัมย์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 043
ชื่อ-สกุล : นางฉวีรัตน์ ภูทอนธง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 022
ชื่อ-สกุล : นางสุภาวี บัณฑิตตา
ภาษาอังกฤษ : Mrs.suphawee bandittar
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 041
ชื่อ-สกุล : นายสมรัก งามสม
ภาษาอังกฤษ : somruk ngamsom
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 032
ชื่อ-สกุล : นายสำราญ พูลหนองกุง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 048
ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์ สุธรรมมา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 034
ชื่อ-สกุล : นายเนียร ใคร่ครวญ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 101055
ชื่อ-สกุล : นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เบอร์โทรภายใน : -

 

รหัส : 1 02 019
ชื่อ-สกุล : นางสมพิศ รุณรักษา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน : -

     
 
 

รหัส : 2 01 038
ชื่อ-สกุล : นายอุทร วิชัยกุล
ภาษาอังกฤษ : Authon wichaikun
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 042
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุญ งิ้วคอย
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 044
ชื่อ-สกุล : นางภัณฑิรา ใจพรหม
ภาษาอังกฤษ : Panthira jaiprom
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 045
ชื่อ-สกุล : นางดอกรักษ์ สุโรพันธ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 1 01 056
ชื่อ-สกุล : นายวชิราวุธ แสนอุบล
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 047
ชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ ก๊กศรี
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 031
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิเวช สุโรพันธ์
ภาษาอังกฤษ : Sutthiwet Surophan
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 035
ชื่อ-สกุล : นายปาน ปิ่นสกุล
ภาษาอังกฤษ : Mr.Pan Pinsakun
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 1 01 062
ชื่อ-สกุล : นายพิษณุ คำหงสา
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 068
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดใจ อ่อนหนองหว้า
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 1 01 004
ชื่อ-สกุล : นางสาวน้ำผึ้ง กุลาเพียร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 029
ชื่อ-สกุล : นายผดุงศักดิ์ ดวงเพชร
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 1 01 036
ชื่อ-สกุล : นางสาวจงรักษ์ จงบริบูรณ์
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 2 01 025
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์ฉาย มืดคำบง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส : 2 01 046
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ คำแหง
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส : 101053
ชื่อ-สกุล : นายพรทวี ยอดซื่อ
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน :

     
 
 

รหัส :
ชื่อ-สกุล : นายพรศักดิ์ งามทัดถม
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :

 

รหัส :
ชื่อ-สกุล : นายสุรัตน์ รัตนศิล
ภาษาอังกฤษ :
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรภายใน :